Osallistu käyttäjäkyselyyn!

Vastaamalla Webropol-kyselyyn autat meitä kehittämään Ilmasto-opasta vastaamaan paremmin tarpeitasi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset fossiilisen energian ja ydinvoiman tuotantoon

Artikkeli

Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat ilmetä fossiilisen energian tuotannossa lähinnä energiaraaka-aineiden siirron ja kuljetuksen aikana esiintyvinä ongelmina. Vaikutukset heijastuvat energiahuollon turvallisuuteen ja varmuuteen.

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa fossiilisen energian ja ydinvoiman tuotantoon

Ilmaston lämpenemisen myötä yleistyvät tai voimistuvat myrskytuulet saattavat lisätä öljyn ja kivihiilen kuljetuksiin liittyviä onnettomuusriskejä [1]. Roudan sulaminen maaperässä voi lisäksi vaurioittaa maakaasu- ja öljyputkia sekä sähkön- ja lämmönjakeluverkostoa. Ilmaston lämpenemisen arvioidaan pidentävän Itämeren sulakautta, mikä saattaa jossain määrin vähentää fossiilisten polttoaineiden kuljetuskustannuksia talviolosuhteissa [1]. Jääpeitteisen ajan lyheneminen voi toisaalta aiheuttaa kuljetuksia haittaavaa kovaa merenkäyntiä ja jäiden ahtautumista, kun yhä suurempi osa meripinta-alasta on alttiina tuulille.

Kuva. Öljysäiliöitä rannikolla.

© Riku Lumiaro

Ydinvoimatuotantoon kohdistuvista ilmastonmuutoksen vaikutuksista huomattavin on ydinvoimaloiden lauhdevesien lämpötilan kohoaminen, mikä heikentää hieman nykyisten voimaloitten reaktiotehokkuutta. Suurin herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille on rannikoilla sijaitsevissa ydinvoimalaitoksissa, jotka ovat alttiina myrskytuulille ja vedenpinnan vaihteluille. Vuoden 2005 tammikuun myrskyjen aikaan Loviisan ydinvoimalan sulkeminen oli lähellä myrskystä aiheutuneen merenpinnan nousun vuoksi. [2] Ilmasto-olojen pitkän aikavälin ennustamattomuus lisää epävarmuuksia ydinvoimatuotannon turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Tuottajatahot