Trafiken och vägarna – Begränsning

Artikel

Trafiken, främst vägtrafiken, står för cirka en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. Trafikutsläppen kan minskas genom att minska trafiken, främja användningen av kollektivtrafiken och lätt trafik samt gynna energieffektiv teknologi med låga utsläpp.

Minskning av trafiken

Kommunen kan främja användningen av kollektivtrafiken genom att se till att kollektivtrafikförbindelserna löper smidigt och är heltäckande samt har ett överkomligt pris. Gång och cykling kan främjas genom säkra vägar för lätt trafik i gott skick, som även underhålls på vintern. Man bör se till att det finns tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar i anslutning till stationer och andra serviceanläggningar.

Varu- och persontransporterna anordnade eller anskaffade av kommunen kan minskas genom regionalt samarbete samt optimering av reseservicecentralerna och rutterna. Exempelvis inom skoltransporterna och måltidstransporterna för äldre beräknas man kunna uppnå en minskning av körsträckan med mellan 20 och 50 procent genom optimering av rutterna.

Energieffektiv transport och belysning

Kommunerna kan fästa extra vikt vid energieffektivitet som ett av urvalskriterierna vid upphandling av person- och varutransporter. Detsamma kan man göra vid upphandling av maskiner för byggande och underhåll av gator. Med hjälp av heltäckande energibesiktningar av transportkedjorna för varutransporter kan man effektivisera energianvändningen samt minska kostnaderna och koldioxidutsläppen.

Man kan ge chaufförerna – både kommunens egna samt de som arbetar inom de transporttjänster som kommunen beställt – utbildning i ekonomisk körning och rätt underhåll av fordonen. På så sätt skulle man enkelt kunna spara in på bränslet med så mycket som tio procent och därigenom minska utsläppen och sänka kostnaderna. Kommunen kan även driva kampanj bland kommuninvånarna för att främja ekonomisk körning.

Belysningen står för en andel på cirka en femtedel av elförbrukningen i världen och cirka en tiondel av elförbrukningen i Finland. I belysningen på gator, torg och öppna platser samt i rekreationsområden och parker bör man övergå till att använda mer energieffektiva lampor senast i och med att kvicksilverlamporna tas bort från marknaden år 2015. Den redan mycket ljuseffektiva LED-tekniken finns redan på marknaden, och med hjälp av den kan man minska energiförbrukningen betydligt.

Källor [1], [2], [3], [4]

Checklista

Förläggare