Avfallshantering – Begränsning

Artikel

Den största utsläppskällan inom avfallshanteringen är metan som frigörs vid avstjälpningsplatser. Den metan som passerar genom avstjälpningsplatsernas ytskikt utgör ungefär hälften av hela Finlands metanutsläpp. Dessutom frigörs metan från kompostering av bionedbrytbart avfall. Indirekta utsläpp av växthusgaser orsakade avfallshanteringen är utsläpp orsakade av avfallstransporter och energiförbrukning vid avfallshantering.

Konsumentbeteende och produktplanering har stor betydelse för utsläppen inom avfallshanteringen

Genom avfallshanteringen återförs material och energi som uppstår vid konsumtionen till produktionsprocesserna. Avfall som inte går att återvinna hamnar på avstjälpningsplatserna. Efter papper, kartong, metaller, glas och andra fraktioner som samlas in separat återstår blandavfall av varierande kvalitet.

De största miljökonsekvenserna av material som blivit avfall har uppkommit i samband med produktionen

Genomsnittsfinländaren producerar cirka 300 kilo blandavfall och totalt över 500 kilo avfall om året. De största miljökonsekvenserna av detta avfall har uppkommit när produkterna har producerats och transporterats till butikerna och därifrån till hemmen. Utsläppen av växthusgaser beror alltså inte så mycket på avfallshanteringen som på produktionsprocesserna, produktplaneringen och konsumentbeteendet. Konsumenten avgör emellertid genom sitt sorteringsbeteende hur mycket av materialet och energin i avfallet som kan tas till godo.

Att förädla avfall till råvaror minskar förbrukningen av naturresurser 

Att utvinna råvaror ur redan tillverkat material förbrukar ofta mindre energi och naturresurser än att tillverka en ny produkt av nya råvaror. Metall, glas och ren plast lämpar sig nästan som sådana för tillverkning av nya metall-, glas-, och plastprodukter. Returpapper kan användas som råvara för tidnings- och mjukpapper. Bioavfall kan behandlas vid en biogasanläggning och förvandlas till mylla eller näring för åkrarna genom kompostering. Kartong och papp kan bli hylsor och förpackningskartong.

Man kan motverka klimatförändringarna också genom att använda avfallet i energiproduktionen i stället för fossila bränslen. En stor del av avfallet kan användas direkt som bränsle. Dessutom kan man framställa bränsle i gasform av bionedbrytbart avfall genom att behandla det i biogasanläggningar.

 

Checklista

Förläggare