Den förlängda sommarsäsongen lockar semesterfirare till Finland

Artikel

Somrarna blir varmare och längre, men det kan även bli vanligare med extrema väderfenomen. Vattnet blir alltmer populärt i rekreationssyfte, men detta hindras i synnerhet av den alltmer utbredda algblomningen i Östersjön. Resebranschen gynnas av klimatförändringarna och den finska sommaren kunde marknadsföras ännu mer även till utländska besökare.

De extrema väderfenomenen ökar

På de nordliga breddgraderna beräknas klimatet värmas upp mer än på resten av jordklotet. [1] På sommaren är det dock färre temperaturväxlingar än på vintern. Enligt det beräknade medelvärdet baserat på klimatmodelleringar kommer medeltemperaturen att öka med mellan två och fyra grader i Finland fram till slutet av århundradet. De högre temperaturerna beräknas stiga och värmeperioderna bli fler. [2] En tre- till fyrdubbling av antalet varma dagar beräknas ske före århundradets slut. När klimatet blir varmare förlängs även sommarsäsongen. [3]

De årliga regnmängderna beräknas öka med 12–22 procent beroende på vilket växthusgasscenario som används. Regnmängden ökar mindre under sommaren är mindre än under vintern, och enligt vissa modelleringar kan regnmängderna under sommaren till och med minska något. [2] Eftersom den varma atmosfären i framtiden kan innehålla mer fukt än idag kan det bli vanligare med hällregn. [4] Dessutom tror man att klimatförändringarna kommer att leda till kraftigare stormar och översvämningar. [3]

Uppvärmningen av klimatet leder även till ökade temperaturer i vattendragen. Ytvattentemperaturen i såväl inlandsvatten som havsvatten stiger ungefär lika mycket som lufttemperaturen. När det gäller inlandsvattnen beräknas i synnerhet de högsta ytvattentemperaturerna öka jämfört med idag: i vissa sjöar kan ökningen uppgå till så mycket som fem grader. [4] [5]

Varma somrar lockar till bad

På det stora hela har klimatförändringarna fler positiva effekter än negativa på sommaraktiviteterna. Uppvärmningen av klimatet och förlängningen av sommarsäsongen medför större möjligheter att utöva många aktiviteter, men det finns samtidigt en risk för att det blir vanligare med extrema väderfenomen. Klimatförändringarna beräknas ha störst påverkan på aktiviteter som kräver höga temperaturer och sol, som bad. [3]

Bild 1. Varma sommardagar lockar folk till stranden. Väinölänniemi badstrand i Kuopio.

© Wikimedia commons

Bad i naturliga vatten beräknas bli vanligare i och med att luft- och vattentemperaturen ökar. Den ökade populariteten för bad kan leda till trängsel på badstränderna och ökade kostnader för underhåll av stränderna. Å andra sidan hindras badandet i framtiden av en alltmer utbredd algblomning och en försämrad vattenkvalitet, vilket är ett problem som är särskilt stort längs Finska vikens kust. Försämringen av havsvattenkvaliteten kan leda till en större efterfrågan på badanläggningar på land och resor till inlandsvattnen. [3]

Turistsäsongen blir längre

Klimatförändringarnas effekter på sommarturismen är till största delen positiva. Varmare somrar torde öka resandet inom landet. En förlängd sommarsäsong är också till fördel för reseföretagen, eftersom det förlänger turistsäsongen och kan bidra till att jämna ut perioderna av högsäsong på resedestinationerna. Å andra sidan är skolloven den viktigaste faktorn för när man tar sommarsemester, så de som reser inom landet lär knappast förlägga sina semestrar särskilt tidigt eller sent på sommaren i framtiden heller. Reseföretagen kan dra nytta av den förlängda sommarsäsongen i marknadsföringen av Finland till utländska turister, där semestersäsongen är förlagd senare än i Finland – i synnerhet om resedestinationerna i Sydeuropa blir för varma. [3]

Det råder dock fortfarande osäkerhet om huruvida regnmängderna kommer att öka på sommaren. Enligt reseföretagare i insjöfinland är turisterna inte villiga att exempelvis paddla kanot, åka båt och ro om det är för regnigt eller stormigt väder. Dessutom vill inte företagarna nödvändigtvis ta risken att arrangera program under obekväma eller farliga förhållanden. [3]

Blågrönalger utmaning i Östersjön

Varmare och längre somrar påverkar även användningen av Östersjön i rekreationssyfte. Varmt väder får människor att söka sig till hav och sjöar för att svalka sig. Därför lär stugliv, båtliv och fritidsfiske öka i popularitet. [6]

Bild 2. Åbo skärgård. Utbredningen av algblomningen kan på vissa håll sätta stopp för användningen av skärgården i rekreationssyfte.

© Rob Sinclair

Användningen av Östersjön i rekreationssyfte kan emellertid stoppas av att takten för algblomningen ökar och vidsträckta algblomningsområden mitt i sommaren, det vill säga under den mest intensiva semesterperioden, blir allt vanligare. [6] [5] Köpare av sommarbostäder är redan nu intresserade av sannolikheten för algblomning i Finska viken och Skärgårdshavet, vilket kan leda till att stugornas popularitet till och med minskar i framtiden i de havsområden som är mest drabbade av algblomning. [5] Med tanke på rekreationsanvändningen bör man hejda övergödningen av Östersjön, för annars riskerar man att algblomningen minskar de positiva effekterna av uppvärmningen av klimatet.

Förläggare