Förväntad klimatförändring i Finland

Artikel

Som följd av klimatförändringen blir temperaturen in Finland varmare. I det framtida klimatet ökar också nederbörden och tiden med snötäcke blir kortare och det kommer att vara mindre tjäle än idag. Havsvattennivån i Östersjön stiger och istäcket minskar. Enligt beräkningarna förändras klimatet mer på vintern än på sommaren.

Klimatet i Finland kommer att förändras mer på vintern än på sommaren

I framtiden ska medeltemperaturen öka mer [1] och snabbare i Finland än i genomsnitt i hela världen [2]. Också nederbörden bedöms att öka. Förändringarna är större på vintern än på sommaren [3], [4]. Följande förändringar är väntad att föregå i Finland:

Temperaturen höjs

 • Framförallt vintertemperaturerna höjs [2].
 • Uppvärmningen är snabbast i norra Finland. [3]
 • Mycket låga temperaturer verkar bli mer sällsynta.
 • Perioderna med högsommarvärme blir troligen vanligare och längre.
 • De allra högsta temperaturerna höjs sannolikt.
 • Växtperioden blir längre och varmare. [4], [5]

Nederbörden ökar

 • Framförallt på vintern blir nederbörden rikligare [3], [1]och faller allt oftare i form av regn [4].
 • De kraftiga regnen antas bli intensivare, och förändringen är större än för de genomsnittliga regnen.
 • På vintern och våren blir de längsta perioderna utan nederbörd något kortare [4].

Stormarna kommer att förändras

Snötäcket och tjälen minskar

 • Tiden med snötäcke blir kortare.
 • Snöns vattenvärde och tjocklek minskar.
 • Tjäle förekommer i mindre utsträckning än idag. [4], [5]
 • Under milda och nederbördsrika vintrar är jordmånen ofta blöt och har dålig bärighet[6].

Molnigheten ökar och solsken minskar

 • Vintrarna blir mörkare och det blir mindre solsken [1].
 • På sommaren torde molnigheten bli ungefär som tidigare eller solsken blir litet vanligare.[1], [3], [4], [5]

Havsvattennivån i Östersjön stiger och istäcket reduceras

 • I Finska viken kan havsvattennivån bli högre och i Bottenviken drar sig havet allt långsammare tillbaka [7], [8].
 • Istäcket på Östersjön blir mindre och tunnare [7], [9].

Finlands framtida klimat har bedömts utifrån flera klimatmodeller

De prognoser för klimatförändringen i Finland grundar sig främst på beräkningar som genomförts med 28 globala klimatmodeller. Prognoserna presenteras för flera strålningsdrivnings/klimatscenarier. [1], [3] Det, hur mycket Finlands klimat förändrar eller vilket av strålningsdrivningsscenarier sker, beror på de globala utsläppen av växthusgaser.  

Senaste scenarier för klimatpåverkan kallas som RCP-scenarier (representative concentration pathways eller utvecklingsbanor för växthusgaskoncentrationen och strålningsdrivningsnivåer):

 • RCP8.5-scenario: utsläppen ökar snabbt också i framtiden.
 • RCP6.0-scenario: först stannar utsläppen ungefär på nuvarande nivå men de är ganska höga senare under detta århundrade.
 • RPC4.5-scenario: först ökar utsläppen av koldioxid något men de börjar minska omkring år 2040.
 • RPC2.6-scenario: koldioxidutsläppen kulminerar omkring år 2020 och når nollnivå i slutet av århundradet. [3], [10], [11]

I klimatscenarierna ges en bedömning av hur mycket temperaturen, nederbörden eller någon annan klimatvariabel ändras jämfört med referensperioden, dvs. medeltalet för åren 1981–2000. Prognoserna är beräknade fram till cirka 2100. [1], [3] Nya modellresultaten anger att Finlands somrar ska värma mer än tidigare beräknat, men prognoserna för nederbörd har inte förändrats mycket [3].

Förläggare