Miljö- och hälsoskydd – Anpassning

Artikel

Planering av anpassningen av miljö- och hälsoskyddet börjar med en identifiering av riskfaktorerna med klimatförändringarna. Man bör upprätta en anpassningsstrategi och planer för exceptionella situationer i samarbete med övriga verksamhetsområden inom kommunen.

Arbetet med att upprätta anpassningsplaner har bara börjat

Man känner ännu inte till fullo till klimatförändringarnas effekter på miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunen. Miljö- och hälsoskyddets uppgifter kommer troligtvis inte att ändras till följd av klimatförändringarna, men en ökad förekomst av extrema väderfenomen och spridning av nya arter och sjukdomar kan leda till omprioriteringar i åtgärderna. Värmeböljorna leder till ökade risker inom livsmedelshygien och hälso- och sjukvård, medan översvämningar och torka leder till avvikelser i vattenhygienen. Uppgifterna inom uppföljningen och kartläggningen nya växt- och djursjukdomar samt nya arter kommer sannolikt att öka. Exceptionella situationer (exempelvis på grund av vädret) lär bli vanligare och det behövs uppdaterade åtgärdsplaner för dessa.

Det viktigaste i förberedelserna är att kartlägga hotbilder

De viktigaste anpassningsåtgärderna är att identifiera faror och riskfaktorer till följd av klimatförändringarnas effekter. Att diskutera och kartlägga eventuella hotbilder är centralt i den förberedande planeringen. Samarbete mellan kommunerna i organiseringen av miljö- och hälsoskyddet är viktigt för att kunna genomföra regelbunden övervakning.

Samtidigt är det viktigt med samarbete och samordning inom hela hälso- och socialvården i anpassningen till olika hälsorisker och i utarbetandet av kommunspecifika planer. Exempelvis perioder av hetta på flera dagar behöver uppmärksammas särskilt på vård- och omsorgsanstalter. Riksomfattande rådgivning ges av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet.

Anpassningsmålen inom miljö- och hälsoskyddet bör innefatta upprättande av en anpassningsstrategi och utarbetande av en plan för exceptionella situationer. Anvisningar rörande planen för exceptionella situationer finns i en handledning som sammanställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Källa [1]

  • Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Ympäristöterveyden erityistilanteet. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille ja yhteistyötahoille. (Exceptionella situationer inom miljöhälsan en handbok för arbetstagare och samarbetspartner inom miljö- och hälsoskyddet. Sammandrag på svenska.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:2. 225 s. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-12714.pdf

Checklista

Förläggare