Trafiken och vägarna - Anpassning

Artikel

Omväxlande vintrar försvårar planeringen av skötseln av gator och andra allmänna områden. De milda vintrarna äventyrar grusvägarnas skick. Hanteringen av dagvatten är en utmaning som är gemensam för hela verksamhetsområdet – alltifrån att leda dagvattnet bort från gatuområdena till att utnyttja grönområdena i hanteringen av det.

De mildare vintrarna och mer extrema väderförhållandena leder till ett ändrat behov av utrustning

De framtida utmaningarna inom användningen och underhållet av trafiklederna och de allmänna områdena är främst kopplade till utmaningarna inom markanvändningen och trafikplaneringen. Skillnaden är att det blir viktigare att svara på kortvariga väderstörningar genom planering av den operativa verksamheten.

I framtiden blir väderfenomenen allt mer extrema.  Det är svårt att förbereda sig inför väderväxlingarna och det minskar exempelvis nyttan av en minskat snötäcke – man måste ha utrustningen i beredskap under en lång tid på samma sätt som tidigare. Samtidigt gör det mer flitigt förekommande nollgradiga vädret i söder att det i underhållet blir större fokus på halkbekämpning, utan att arbetsmängden minskar. I norr kan snömängden under de kommande årtiondena till och med att öka i och med att nederbörden på vintern ökar. 

Behovet av beredskap inför exceptionella situationer har ökat

De ökande landtransporterna och lastbilstrafiken nattetid ökar underhållsbehovet dygnet runt. Att grusvägarna blivit mjukare på grund av den förkortade tjälperioden har redan påverkat virkestransporterna negativt och ökar å andra sidan trycket på dessa vägar under den allt kortare skördetiden under vintern.

Enligt Vägverkets riktlinjer ska underhållet under exceptionella situationer ska utföras enligt tydliga planer och mål enligt överenskommelse med entreprenörerna. På så sätt skulle åtminstone de centrala vägarna hållas i skick. Man försöker förbättra grusvägarnas skick i samband med reparationer av tjälskador.

Hantering av dagvatten en del av underhållet och planeringen av de allmänna områdena

De ökade nederbördsmängderna ger ett ökat behov av dagvattenhantering. Belastningen på dagvattennätet kan minskas genom att leda dagvattnet till vatten- och grönområden, där det kan sugas upp. Öppna diken och våtmarker betraktas nuförtiden som värdefulla inslag i rekreationsområden. Även direkt översvämningsbekämpning kan utföras på vissa platser med hänsyn till rekreationsvärdena.

Uppvärmningen av klimatet gör det möjligt att stegvis använda mer sydliga växtarter i planteringarna. Å andra sidan försämrar torra perioder under sommaren växtförhållandena på vissa håll. Planteringarna bör planeras med omsorg och man bör vara beredd på att det kan krävas extra vattning. Även skadedjur gynnas av de milda vintrarna, som den allt mer utbredda kaninstammen i Helsingfors är ett exempel på.

Källor [1], [2], [3], [4]

Checklista

Förläggare