Effekter på ekonomin

Prognoserna över de ekonomiska effekterna av klimatförändringarna har väckt stort intresse på många håll. Effekterna berör både befintlig egendom och framtida möjligheter att skapa inkomster, och man tror att de kommer att vara betydande. Extrema väderfenomen, översvämningar och förändringar i tjälbildningen i marken skadar infrastrukturen och medför på så vis direkta kostnader. Exempelvis skogsvägarnas försämrade skick försvårar även trädavverkningen i framtiden. Ökade temperaturer och en förlängd vegetationsperiod väntas å andra sidan förbättra förutsättningarna för jord- och skogsbruket i Finland.

Globalt kan de ekonomiska effekterna variera stort i olika länder, men även inom Finland gynnas vissa och missgynnas andra av klimatförändringarna. Klimatförändringarna kan påverka olika näringslivssektorer i samma område på olika sätt. Exempelvis i norra Finland förbättras skogstillväxten betydligt och turismen gynnas av de svårigheter som drabbar turistdestinationer i andra länder, men rennäringen lär drabbas av de försämrade väderleksförhållandena för renarnas tillgång till föda.

Klimatförändringarnas ekonomiska effekter är svåra att förutspå, för lönsamheten inom olika branscher påverkas även av konjunkturen, produktionen och efterfrågan samt andra ekonomiska mekanismer. Man kan även försöka styra utvecklingen genom politiska beslut. Genom att förbereda sig inför klimatförändringarna kan man anpassa sig till de negativa konsekvenserna och till och med dra nytta av vissa av dem.