Effektmodeller

I Effektscenarier-kartläggningsverktyget på Klimatguiden.fi presenteras scenarier över klimatförändringarnas inverkan på bland annat vattencirkulationen och nedbrytningen av förna. Scenarierna bygger på resultat från effektmodeller. I effektmodellerna beskrivs naturfenomen, som exempelvis hur marken blir fuktig och torkar, med hjälp av matematiska ekvationer. Med hjälp av ekvationerna beräknar man hur stora förändringarna blir med tiden i det område man undersöker. Avgränsningen av modellen, det vill säga vilka faktorer och processer som man tar hänsyn till i beskrivningen av fenomenet, är avgörande för resultatet av modellerna. Resultaten påverkas också av i vilken takt man uppskattar att faktorerna kommer att ändras. Effektmodellernas resultat är naturligtvis också beroende av vilka framtida värden man använder när det gäller klimatdata, nederbörd och lufttemperatur.

Scenarierna över klimatförändringarnas effekter på Klimatguiden.fi är ett försök att beskriva alternativa framtidsutsikter för vissa egenskaper hos vissa naturfenomen. Scenarierna bör inte betraktas som en heltäckande eller detaljerad beskrivning av framtida händelser. Sådana är det inte möjligt att få fram.

Se även