Effekter på samhället

Klimatförändringarna kommer att påverka förhållandena för människor i olika ställning på olika sätt. Många av effekterna uppkommer på grund av den ekonomiska situationen. Klimatförändringarna kan också ha en särskilt negativ inverkan på fattigare människors liv. Man kan emellertid inte helt entydigt säga vilka som är klimatförändringarnas vinnare och förlorare. Det viktiga är människors olika möjligheter att anpassa sig till ändrade förhållanden.

På det globala planet är exempelvis olika ursprungsbefolkningar, som kanske redan lever under svårare samhällsförhållanden än andra människor, särskilt utsatta för klimatförändringarna. Exempelvis svårigheter att byta boplats eller välja sätt att tjäna sitt uppehälle gör det svårare att klara av klimatförändringarna.

Även könet kan påverka hur väl man anpassar sig till klimatförändringarna. I många länder befinner sig kvinnor i en svagare ekonomisk ställning och ställning i samhället än män, och klimatförändringarna har även beräknats försämra möjligheterna att utveckla mer jämställda samhällen.