Effekter på hälsa

Den äldre befolkningen och barnen samt de finländare som lider av hjärt- och kärlsjukdomar, köldsjukdomar och allergier, och i synnerhet de i dessa grupper som bor i städerna, utgör en stor riskgrupp när det gäller hälsoeffekter av klimatförändringarna.

I Finland har de direkta hälsoeffekterna av klimatförändringarna i högre grad att göra med effekterna på den mentala hälsan av de mörkare och mindre snörika vintrarna och de alltmer utbredda hälsoproblemen till följd av värmebelastningen på grund av det ökade antalet varma dagar. De allmänna hälsoproblemen kopplade till kyla kommer fortfarande att höra till de mest betydande klimatrelaterade hälsoproblemen i Finland, men bland dem som lider av kroniska sjukdomar som är känsliga för kyla kommer prevalensen och dödligheten sannolikt att minska i och med uppvärmningen av klimatet.

Klimatförändringarna kan även orsaka indirekta skador på vår hälsa genom de förändringar som sker i vår miljö. Förändringar av vattenkvaliteten, djurs och växters utbredning samt kvaliteten på mat och vatten kan påverka vår hälsa lokalt. Naturkatastrofer, hungersnöd och förändringar i klimatet på global nivå och i miljöförhållandena kan leda till stora flyktingströmmar. Klimatflyktingar är ett begrepp som man kommer att bli mer bekant i framtiden och vi kan behöva förbereda oss mer på klimatflyktingar och de sjukdomar de för med sig än tidigare.