SYKE:s Vattendragsmodell

Artikel

Effekt-delen av Klimatguidens kartor, grafer och data visar modellberäkningar av variabler som beskriver vattenreserverna. Variablerna beskriver snötäckets varaktighet, snöbördan, underskottet i markfuktigheten, avdunstningen, avrinningen och den period då avrinningen är som störst.

Scenarier för variabler som beskriver vattenreserverna

Scenarier för variabler som beskriver vattenreserverna har beräknats med Finlands miljöcentral SYKE:s vattendragsmodellsystem.[1] Med hjälp av vattendragsmodellsystemet (Watershed Simulation and Forecasting System, WSFS) gör man hydrologiska prognoser och varnar för översvämningar i Finland.[2] Den viktigaste delen av systemet är avrinningsmodellen [3], som beskriver hydrologiska flöden från nederbörd till avrinning med utgångspunkt i vanliga meteorologiska uppgifter. Modellen täcker hela Finland, inklusive avrinningsområden som går över gränsen, sammanlagt 390 000 km². Modellen fungerar på delavrinningsområdesnivå och regionen är indelad i cirka 6 400 delavrinningsområden. De data som används i modellen är nederbörd och temperatur, och de variabler för hydrologiskt flöde som modelleras är snöansamling och avsmältning, ytvatten, avdunstning, grundvatten, avrinning, flöde samt vattennivåerna i huvudåarna och -sjöarna.

  • Vehviläinen, B. & Huttunen, M. 2002. The Finnish watershed simulation and forecasting system (WSFS). Publication of the 21st conference of Danube countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=9539&lan=FI
  • Vesistöennusteista: http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
  • Bergström, S. (1976). Development and application of a conceptual runoff model for Scandinavian catchments.SMHI. Nr RH7. Norrköping.

Förläggare